Новокодацький район. Школа № 85

 

Органи  управління школою

 

   Органами  управління в школі є  рада школи, педагогічна рада, нарада при директорі, його заступниках. 

   Рада школи — орган колегіального управління шкільними справами, вирішення найважливіших питань щодо удосконалення навчально-виховного процесу. Рада школи займається управлінськими проблемами, реалізує рішення конференцій шкільного колективу; представляє інтереси школи в державних і громадських органах, забезпечує соціальний захист неповнолітніх; визначає зміст, методи, форми організації навчання й виховання; встановлює режим роботи школи; здійснює контроль за роботою, проводить атестацію педагогічних працівників, вносить пропозиції щодо кваліфікаційної комісії про присвоєння вчителям кваліфікаційних категорій; контролює витрату бюджетних асигнувань на школу, формує власний матеріальний фонд школи; заслуховує звіти про роботу директора, його заступників, учителів, виносить пропозиції щодо продовження або припинення їх повноважень; захищає працівників школи й адміністрацію від необґрунтованого втручання в їх професійну та посадову діяльність.

   Протягом року основну роботу в раді виконують педагогічний, батьківський та учнівський сектори, які збираються раз на чверть, заслуховують відповідальних за певні ділянки роботи, намічають шляхи виконання прийнятих рішень. Президія ради, до якої входять адміністрація та керівники секторів, здійснює оперативне керівництво школою.

   За рішенням конференції або ради школи у школі створено піклувальну раду з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян. Піклувальна рада вживає заходів для зміцнення матеріально-технічної та навчально-методичної бази, залучення додаткових джерел фінансування, поліпшення організації навчально-виховного процесу, стимулювання творчої праці педагогічних працівників.

   Педагогічна рада створена для розгляду складних питань організації навчального процесу, підвищення кваліфікації та професійної майстерності педагогів
Нарада при директорі використовується для вирішення термінових питань, пов'язаних з організацією навчально-виховного процесу.   Наради при заступниках директора розглядають поточні проблеми, що стосуються їх адміністративної компетенції.
Органи громадського самоврядування

   З метою демократизації управління, налагодження зворотного зв'язку, поточного коригування управлінських рішень у навчальному закладі діють органи громадського самоврядування учнів (учнівське самоврядування  школи і класів, учителів (профспілковий комітет, методична рада), батьків (батьківський комітет школи і класів, повноваження яких визначає статут школи. Вони є дієвим засобом формування громадської думки, сприяють діалогізації взаємин з адміністрацією.

   Діяльність учнівського самоврядування школи, класів є свідченням реалізації права учнів на участь в управлінні школою, захист своїх прав. Школа визнає повноваження представників учкому, надає їм необхідну інформацію, сприяє участі у вирішенні питань, пов'язаних з організацією навчання, різноманітних видів діяльності і дозвілля учнівського колективу.

   Профспілковий комітет. Адміністрація школи погоджує з профспілковим комітетом штатний розклад, навчальне навантаження, умови праці персоналу, укладає угоди про охорону праці.

   Методична рада є колегіальним органом педагогічних працівників, обов'язок якого — сприяти розвитку та удосконаленню методики навчально-виховного процесу, професійної майстерності і творчого зростання вчителів і вихователів. Вона аналізує та обирає найоптимальніші варіанти змісту освіти (навчальних планів, програм, підручників), форм і методів навчально-виховного процесу, способів їх реалізації, організовує роботу з підвищення кваліфікації педпрацівників, вивчення, узагальнення і поширення передового досвіду.
   Батьківський комітет школи, класів є органом батьківського самоврядування. Метою його діяльності є сприяння виконанню статутних завдань школи, забезпечення єдності педагогічних вимог до учнів та надання допомоги сім'ї у вихованні й навчанні дітей. Комітет діє згідно з тимчасовим положенням, його рішення, які мають рекомендаційний характер, обов'язково розглядає адміністрація школи. Батьківський комітет дотримується статуту школи, виконує рішення, розпорядження адміністрації щодо організації навчально-виховного процесу, захищає учнів від будь-яких форм фізичного та психічного насилля, пропагує здоровий спосіб життя.
 СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ

 

 Структура та органи управління закладу освіти. Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів с. Нижбірок Гусятинського району Тернопільської області
 СНИТКО СВІТЛАНА ВІТАЛІЇВНА

 

 ДИРЕКТОР ШКОЛИ

ВЧИТЕЛЬ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ
ПЕДАГОГІЧНИЙ СТАЖ -38 РОКІВ

 

Караченцева Наталія Миколаївна

 

ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛИ  З НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ

ВЧИТЕЛЬ ФІЗИКИ
ПЕДАГОГІЧНИЙ СТАЖ -24 РОКи

 

 

 

Оліфір Світлана Сергіївна

 

ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА З НАВЧАЛЬНО- ВИХОВНОЇ РОБОТИ

ВЧИТЕЛЬ ГЕОГРАФІЇ
ПЕДАГОГІЧНИЙ СТАЖ -8 РОКІВ