Новокодацький район. Школа № 85

 

"Інтелект України"

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЕКТ "ІНТЕЛЕКТ УКРАЇНИ"

Нормативна база проекту:

 

Науковий керівник проекту – доктор педагогічних наук, професор Ірина Володимирівна Гавриш.

Нормативні документи забезпечення реалізації науково-педагогічного проекту «Інтелект України» Харків 2016  Науково-педагогічний проект «Інтелект України», 2016 Зміст Передмова....................................................................................... 3 Накази Міністерства освіти і науки України ...................................... 6 Наказ № 1439 ................................................................................. 7 Наказ № 797................................................................................. 15 3 ПЕРЕДМОВА В епоху розбудови інформаційного суспільства, у якому основним капі- талом і головним ресурсом економіки є знання, освіта стає не тільки про- відною умовою самореалізації та самоактуалізації особистості, збагачення її творчого потенціалу, а й найважливішим фактором соціально-економіч- ного та духовного піднесення держави, забезпечення її конкурентоспро- можності на світовій арені. У зв’язку з цим системи освіти розвинених країн у ХХІ ст. «постали перед рядом історичних викликів» (В. Кремінь): вони мають не тільки забезпечити успішну життєдіяльність громадян в умовах інноваційного типу суспільного життя, а й виховати інтелектуальну еліту нації. Тому на сучасному етапі розвитку в європейських країнах і США виховання інтелектуально здібних і обдарованих дітей та молоді вважається одним з найважливіших напрямів державної політики. «Ніхто не зможе запере- чити, що обдарованість — одне з найважливіших, якщо не найголовніше багатство будь-якої країни. Практично всі експерти, що здійснювали ана- ліз феномена економічного ривка країн Південно-Східної Азії та Японії, незмінно вказують на вміле й раціональне використання інтелектуальних ресурсів. Тут і зростання освітнього рівня всього населення, і зразкова постановка системи освіти в усіх її ланках, і, нарешті, підвищена увага до тієї частини молодого покоління, яку називають обдарованою», — під- креслює М. Полєнова, пояснюючи фактори, що спричинили реалізацію концепції меритократичної освіти — освіти для інтелектуально здібних і обдарованих дітей і молоді — у країнах, які прагнуть до економічного та соціально-політичного піднесення [Педагогическая технология : Учебное пособие / Научн. ред. М. Е. Поленова. — Белгород : Изд-во Белгородского государственного университета, 1998. — 400 с., с. 189]. Концепція меритократичної освіти ґрунтується на положенні про ви- значальну роль національної еліти в забезпеченні могутності та про- цвітанні держави. Основоположник концепції Т. Веблен уважав, що тільки інтелектуальна еліта спроможна ініціювати суттєві позитивні зрушення в суспільно-економічному та духовному розвитку суспільства. Практична реалізація основних положень концепції Т. Веблена розпоча- лася в країнах з потужними економіками в другій половині ХХ ст., коли 4 «супутникова ситуація» (запуск Радянським Союзом штучного супутника Землі, 1957 р.) спричинила суттєві аксіологічні зміни в суспільній свідо- мості США та країн Західної Європи. У цих державах прийшло розумін- ня необхідності цілеспрямованого «вирощування» та зміцнення інтелек- туального потенціалу нації. Як свідчить їх досвід, найефективнішим на цьому шляху є підхід, що передбачає раннє виявлення дітей з ознаками обдарованості й створення для них спеціальної системи освіти. Розуміння необхідності створення спеціальної системи освіти для здіб- них і обдарованих дітей та молоді прийшло сьогодні і в Україну. У нашій країні за останнє десятиріччя створено нормативні, організаційні й те- оретико-методологічні передумови реалізації концепції меритократичної освіти. У серпні 2007 року за ініціативи президента НАПН України В. Г. Кременя і президента Малої академії наук України С. О. Довгого при НАПН України створено Інститут обдарованої дитини, який сьогодні є потужним науковим центром із питань навчання, виховання й розвитку здібних і обдарованих дітей та учнівської молоді. Теоретичним підґрунтям процесу становлення системи меритократич- ної освіти є праці українських і зарубіжних учених із питань психології та педагогіки здібностей (Т. Артем’єва, С. Барт, А. Біне, Д. Богоявлен- ська, Д. Векслер, Ф. Вернон, Дж. Гілфорд, Е. Голубєва, В. Дружинін, В. Крутецький, Н. Лейтес, О. Леонтьєв, К. Платонов, С. Рубінштейн, Р. Стернберг, Ч. Спірмен, Б. Теплов, Л. Терстоун, Е. Торенс, Л. Хамф- рейс, М. Холодна, В. Шадриков, В. Штерн, В. Юркевич та ін.), психології та педагогіки обдарованості (Г. Бурменська, Ю. Гільбух, Н. Лейтес, А. Матюшкин, Д. Перкінс, В. Слуцький, Б. Теплов, В. Чудновський, К. Юнг, В. Юркевич та ін.), організації ліцейської освіти в Україні та за кордоном (В. Алфімов, В. Докучаєва, Н. Завертана, В. Ісаєнко, М. Кириченко, Г. Розанцев, Т. Сердюкова, І. Соколець, Л. Твердохліб, В. Філатов, П. Хейфец, Н. Христюк, О. Швед та ін.). На практичному рівні завдання організації роботи з інтелектуально здібними й обдарованими учнями ЗНЗ І–ІІІ ступенів реалізуються завдя- ки проведенню регіональних, всеукраїнських і міжнародних олімпіад та конкурсів, функціонуванню Малої академії наук України. Проте високий рейтинг виступів здібних і обдарованих дітей України на європейському та світовому рівнях досягається «за рахунок декількох, максимум 10, на- вчальних закладів, які з року в рік постачають переможців міжнародних олімпіад» [Третяк Т. Інтерв’ю Кремінського Бориса Георгійовича / Т. Тре- тяк // Обдарована дитина. — 2006. — № 4. — С. 6]. У сучасних умовах такий підхід до організації роботи зі здібними й об- дарованими дітьми та учнівською молоддю не відповідає вимогам часу. 5 6 Накази Міністерства освіти і науки України 7 8 9 10 11 12 1 14 15 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАКАЗ 10.07.2012 р. м. Київ № 797 Про продовження впровадження науково-педагогічного проекту «Інтелект України» в практику роботи загальноосвітніх навчальних закладів України Відповідно до Положення про порядок здійснення інноваційної освіт- ньої діяльності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки Укра- їни від 7 листопада 2000 року № 522, зареєстрованого в Міністерстві юс- тиції України 26 грудня 2000 року за № 946/5167, наказів Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2008 року № 1218 «Про проведення дослідно-експериментальної роботи на базі навчально-виховного комплек- су № 169 м. Харкова» за темою «Створення системи супроводження на- вчання, виховання та розвитку академічно обдарованих дітей молодшого шкільного віку» та від 14 липня 2011 року «Про розширення бази для експериментального впровадження науково-педагогічного проекту «Інте- лект України» узагальнено матеріали дослідно-експериментальної роботи за період 2008–2012 років стосовно завершення розробки та апробації на- вчально-методичного забезпечення початкової школи та з метою подаль- шої реалізації завдань науково-педагогічного проекту «Інтелект України» НАКАЗУЮ: 1. Дослідно-експериментальну роботу на базі загальноосвітніх на- вчальних закладів Харкова і Харківської області за темою «Створення системи супроводження навчання, виховання та розвитку академічно об- дарованих дітей молодшого шкільного віку» вважати завершеною. 16 2. Зняти статус експериментального навчального закладу всеукраїн- ського рівня з: Харківської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 103; Харківської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 142; Харківської спеціалізованої школи І–ІІІ ступенів № 156; Харківської спеціалізованої школи І ступеня № 176; Харківської спеціалізованої школи І ступеня № 177; Харківської гімназії № 144; Покотилівського ліцею «Промінь» Харківської області; Циркунівської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів Харків- ської районної ради Харківської області. 3. Затвердити як такі, що додаються: 3.1. Концепцію реалізації науково-педагогічного проекту «Інте- лект України» в основній школі. 3.2. Програму розвитку науково-педагогічного проекту «Інте- лект України» на 2012–2017 роки. 3.3. Типовий навчальний план для загальноосвітніх навчальних закладів І ступеня, які працюють за науково-педагогічним проек- том «Інтелект України». 3.4. Типовий навчальний план для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, які працюють за науково-педагогічним про- ектом «Інтелект України», на такі навчальні роки: 5 клас — 2012/2013 навчальний рік; 6 клас — 2013/2014 навчальний рік; 7 клас — 2014/2015 навчальний рік; 8 клас — 2015/2016 навчальний рік; 9 клас — 2016/2017 навчальний рік. 3.5. Умови конкурсного приймання учнів до класів, що працю- ють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України». 4. Забезпечити функціонування груп подовженого дня в проектних 1–7 класах, що комплектуються за принципом «клас — група». 5. Педагогічним колективам — учасникам експерименту — оголосити подяку за творчу роботу, розробку й упровадження інноваційних педаго- гічних технологій у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчаль- них закладів та поширення власного досвіду в засобах масової інформації. 6. Продовжити впровадження в практику роботи науково-педагогіч- ного проекту «Інтелект України» за ініціативою загальноосвітніх навчаль- них закладів та рішеннями відповідних міських (районних), обласних управлінь освіти і науки, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим. 17 7. Продовжити дослідно-експериментальну роботу за темою «Розроб- ка та апробація навчально-методичного забезпечення реалізації науково- педагогічного проекту «Інтелект України» в основній школі загальноосвіт- ніх навчальних закладів» на базі експериментального навчального закладу всеукраїнського рівня — гімназії № 169 м. Харкова. 8. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О. А.): надавати науково-методичну допомогу експериментальному на- вчальному закладу — Харківській гімназії № 169; розмістити Типові навчальні плани загальноосвітніх навчаль- них закладів, які працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України», на веб-сайтах Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та Інституту інноваційних технологій і змісту освіти. 9. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. Заступник Міністра Б. М. Жебровський 18 Додаток 1 до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.07.2012 р. № 797 КОНЦЕПЦІЯ РЕАЛІЗАЦІЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЕКТУ «ІНТЕЛЕКТ УКРАЇНИ» В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ Загальновизнано, що обдарована молодь — це майбутня еліта будь- якої країни в усіх сферах суспільного життя, найважливіший фактор її соціально-економічного та духовного піднесення, забезпечення конку- рентоспроможності на світовій арені. Тому сьогодні в Україні спостері- гається значне посилення уваги до проблеми виховання інтелектуальної еліти нації. Метою всеукраїнського науково-педагогічного проекту «Інтелект України» є впровадження в національний освітній простір системи по- шуку, навчання та виховання здібних і обдарованих дітей та учнівської молоді. Відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 30.12.08 № 1218 «Про проведення дослідно-експериментальної роботи на базі на- вчально-виховного комплексу № 169 м. Харкова», від 28.09.2009 № 898 «Про завершення І (організаційно-підготовчого) етапу дослідно-експери- ментальної роботи на базі навчально-виховного комплексу № 169 м. Хар- кова», від 04.10.2010 № 925 «Про розширення бази для експерименталь- ного впровадження науково-педагогічного проекту «Інтелект України» в експериментальних загальноосвітніх навчальних закладах всеукраїн- ського рівня м. Харкова і Харківської області в 2009–2012 навчальних роках було проведено дослідно-експериментальну роботу за темою «Ство- рення системи супроводження навчання, виховання та розвитку акаде- мічно обдарованих дітей молодшого шкільного віку». Проведе досліджен- ня засвідчило високу ефективність дидактичної моделі навчання здібних і академічно обдарованих учнів початкової школи, впровадженої в прак- тику роботи проектних класів, навчально-методичних комплектів із базо- вих предметів «Навчання грамоти», «Математика», «Українська мова», «Читання», «Я і Україна», «Навчаємося разом», «Еврика», що підтверди- ло доцільність подальшого розвитку науково-педагогічного проекту «Інте- лект України» в основній школі. Концептуальна мета й завдання Проекту в основній школі Концептуальною метою науково-педагогічного проекту «Інтелект України» в основній школі є створення передумов для формування соці- ально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, 19 почуттям національної самосвідомості, яка підготовлена до професійного самовизначення та здатна до самоактуалізації в професійній, соціальній й особистісній сферах. Завдання Проекту: формування в учнів цілісного наукового світогляду, загальнонау- кової, навчальної, загальнокультурної, технологічної, комунікативної та соціальної компетентностей на основі засвоєння системи знань про при- роду, людину, суспільство, культуру, виробництво, оволодіння засобами навчально-пізнавальної і практичної діяльності; виховання учня як громадянина України, національно свідомої, віль- ної, демократичної, життєво і соціально компетентної особистості, здатної здійснювати самостійний вибір, приймати відповідальні рішення в різно- манітних життєвих ситуаціях; розвиток академічної обдарованості учнів в органічній єдності та взаємозв’язку всіх її компонентів — мотивації навчально-пізнавальної ді- яльності та мотивації досягнення, креативності та інтелектуальної сфери на основі виявлення задатків і здібностей учнів, формування ціннісних орієнтацій, задоволення інтересів і потреб; збереження і зміцнення морального, фізичного та психічного здоров’я учнів. Вихідні положення Проекту ґрунтуються на основних засадах Кон- ституції України, Національної доктрини розвитку освіти, законів Укра- їни «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Державного стандарту базової і повної середньої освіти та інших нормативно-правових докумен- тів, що регламентують освітню діяльність в Україні. Проект розроблено в контексті концепції меритократичної освіти. Він ґрунтується на принципах системного, діяльнісного, синергетичного, особистісно орієнтованого, компетентнісного підходів, які узгоджуються із загальнопедагогічними принципами й відображають сучасний рівень і тенденції розвитку національної системи освіти. До основних положень концепції меритократичної освіти належить теза про визначальну роль інтелектуальної еліти в забезпеченні могут- ності та процвітанні держави. Її автор Т. Веблен уважав, що тільки ін- телектуальна еліта спроможна ініціювати системні позитивні зрушення в суспільно-економічному та духовному розвитку суспільства. У зв’язку з цим прийшло розуміння необхідності цілеспрямованого «вирощування» та зміцнення інтелектуального потенціалу нації. Як свідчить досвід роз- винених країн, найефективнішим на цьому шляху є підхід, що передбачає виявлення академічно обдарованих учнів і створення для них спеціальної системи освіти. При цьому складовими «формули успіху» у вихованні ака- демічно обдарованих учнів є: примат розуму й здібностей над походжен- ням, майновим і соціальним станом; створення системи пошуку та відбору академічно обдарованих учнів, створення мережі спеціальних класів для 20 їх навчання й виховання; створення системи підготовки й перепідготов- ки фахівців; належне фінансування за рахунок як бюджетних, так і по- забюджетних джерел; створення спеціальних структур із питань роботи з обдарованими учнями, заснованих як на державних, так і на громад- ських засадах. Системний підхід як спеціалізований методологічний напрям пізнан- ня системних об’єктів є методологічною базою розробки Проекту. Реаліза- ція системного підходу можлива завдяки дотриманню низки принципів: цілеспрямованості, діалектичної єдності педагогічної системи та середови- ща, оптимальності, рівноважної відповідності, зворотного зв’язку тощо. Сутність принципу цілеспрямованості виявляється в положенні про те, що моделювання всіх компонентів системи освіти академічно здібних і обдарованих учнів основної школи має здійснюватися відповідно до її мети. Своєрідність принципу діалектичної єдності педагогічної системи та середовища обумовлюється тим, що відкриті системи, до яких належить і система меритократичної освіти, зберігають свою цілісність лише за умов підтримки з навколишнім середовищем динамічної рівноваги. У контексті цього принципу педагогічні системи взагалі та система меритократичної освіти зокрема мають забезпечувати виконання соціального замовлення суспільства на рівень освіченості, розвитку та вихованості молодого поко- ління громадян. Сутність принципу оптимальності виявляється в положенні про необ- хідність такої організації навчально-виховного процесу, за якої його цілі досягаються в максимально повному обсязі з мінімальними витратами ре- сурсів і часу. Сутність принципу рівноважної відповідності полягає у вимозі під час модернізації одного з компонентів системи освіти обов’язково перед- бачити необхідні зміни в інших її складових. Згідно з принципом зворотного зв’язку педагоги мають бути в будь- який момент часу озброєні об’єктивною інформацією про ступінь реаліза- ції цілей навчально-виховного процесу. Діяльнісний підхід як система взаємопов’язаних принципів — вза- ємозалежності свідомості та діяльності, розвитку, історизму, активності, інтеріоризації-екстеріоризації, системного аналізу психіки тощо — дозво- ляє теоретично обґрунтувати роль діяльності у формуванні психічних про- цесів і свідомості особистості, надає можливість розкрити механізми засво- єння людиною суспільно-історичного досвіду. Його положення в процесі навчання та виховання академічно здібних і обдарованих учнів основної школи реалізуються завдяки дотриманню принципів динамічного балансу вимог і здібностей, співпраці та співтворчості, створення ситуації вільного вибору, наявності прикладів для наслідування, залучення до процесу ви- кладання внутрішньо мотивованих наставників. 21 Синергетичний підхід як комплекс взаємопов’язаних принципів функціонування систем відкритого типу, здатних до самоорганізації, є методологічною базою для розкриття стохастичної сутності педагогічних процесів і явищ, їх опису й оцінки за допомогою законів математичної статистики. Сутність особистісно орієнтованого підходу полягає у створенні умов для найповнішої самоактуалізації здібних і обдарованих учнів основної школи, що забезпечується реалізацією основних положень парадигми осо- бистісно орієнтованої освіти. Перше положення парадигми стосується уявлень про сутність і при- значення освіти. Особистісно орієнтована освіта розглядається як альтер- натива традиційній (когнітивно орієнтованій) і розуміється як особливий тип освіти, що передбачає таку організацію взаємодії учнів і педагогів, за якої створено оптимальні умови для розвитку в суб’єктів навчання здат- ності до самоосвіти, самовизначення, самостійності й самореалізації. Друге положення парадигми пов’язане з визначенням функцій осо- бистісно орієнтованої освіти, до яких відносять: допомогу учневі в про- цесі самопізнання, самовизначення та самореалізації, а не формування наперед заданих якостей; сприяння формуванню в учнів культури життє- діяльності, що надає можливість особистості продуктивно будувати своє повсякденне життя; розвиток індивідуальних здібностей кожного учня; максимальне виявлення, ініціювання, використання й «окультурення» його суб’єктного досвіду. Третє положення парадигми визначає місце учня в навчально-вихов- ному процесі, що розглядається як його суб’єкт. Тому завдання вчителя полягає не у формуванні й навіть не у вихованні учня, а в педагогічній підтримці, сприянні його становленню як суб’єкта життєдіяльності. Четверте положення парадигми стосується її змісту. Феномен «бути особистістю» становить особливу форму соціального буття людини, її орі- єнтування в соціумі, своєрідну «пристосувальну» реакцію на специфічні умови життєдіяльності. Відповідно до цього зміст особистісно орієнтованої освіти має включати такі обов’язкові компоненти: аксіологічний, когні- тивний, дієво-творчий і особистісний. П’яте положення парадигми визначає своєрідність процесуально- діяльнісного компонента особистісно орієнтованого навчально-виховно- го процесу. У ньому наголошується на необхідності відмови від суб’єкт- об’єктної взаємодії вчителя й учнів на користь суб’єкт-суб’єктної; переходу від пояснювально-ілюстративного навчання до проблемного, від монологу педагога до інтерактивної взаємодії всіх учасників навчально-виховного процесу, від управління з боку вчителя навчально-пізнавальною діяльніс- тю учнів до їхнього самоуправління. Сутність компетентнісного підходу полягає у створенні умов для формування в учнів ключових (уміння вчитися; спілкування державною, 22 рідною та іноземними мовами; інформаційна; соціальна і громадянська; загальнокультурна; підприємницька; здоров’язбережувальна), загально- предметних і предметних компетентностей. Теоретичні засади реалізації Проекту в основній школі Розробку теоретичних засад системи меритократичної освіти в основ- ній школі доцільно здійснювати в контексті онтологічного підходу до фе- номена обдарованості, оскільки він надає можливість науково обґрунтува- ти критерії, умови та шляхи її розвитку. Навчання академічно здібних і обдарованих учнів основної школи має здійснюватися відповідно до таких вимог: відбуватись у зоні найближ- чого розвитку; під час навчання мають створюватися ситуації успіху та вільного вибору, а також умови для співпраці й співтворчості вихованців, їх спілкування з обдарованими в науковій галузі дорослими; до процесу викладання повинні бути залучені внутрішньо мотивовані наставники. Зміст освіти академічно здібних і обдарованих учнів основної школи визначається Державним стандартом базової і повної середньої освіти та конструюється з використанням двох найефективніших моделей мерито- кратичної освіти — моделей збагачення і проблематизації. Модель збагачення передбачає вихід за межі вивчення традиційних тем таких навчальних предметів, як математика, фізика, хімія, геогра- фія, історія, біологія, інтеграцію окремих навчальних предметів, системну реалізацію міжпредметних зв’язків, формування в учнів ключової компе- тентності «умій учитися», створення умов для цілеспрямованого розвитку пізнавальних процесів і творчих здібностей учнів, забезпечує індивідуа- лізацію навчання завдяки використанню системи диференційованих за- вдань, а також пропедевтику шкільної неуспішності учнів з таких тра- диційно складних навчальних предметів, як фізика, хімія, математика. Специфіка навчально-виховного процесу під час реалізації моделі пробле- матизації полягає в збільшенні питомої ваги проблемних методів і завдань проблемного характеру, пошуку альтернативних інтерпретацій навчальної інформації, що сприяють формуванню в учнів інтелектуальної креатив- ності, а також рефлексивного плану свідомості. Як правило, модель про- блематизації не реалізується автономно — вона є органічною складовою моделі збагачення. Реалізація основних ідей Проекту обумовлює особливості визначен- ня змісту освіти в межах таких освітніх галузей, як «Мови і літератури», «Суспільствознавство», «Математика», «Природознавство», «Здоров’я і фізична культура», «Технології», «Мистецтво». Метою освітньої галузі «Мови і літератури» є розвиток учня як гро- мадянина України та громадянина світу, який досконало володіє україн- ською мовою та може вільно спілкуватися з представниками інших дер- жав, формування в нього комунікативної компетентності та загальних уявлень про мову як систему й літературу як вид мистецтва. Передбаче- 23 но посилення розвивального, практичного й виховного потенціалу мовно- літературної освіти, формування в процесі вивчення всіх предметів галу- зі «Мови і літератури» мовленнєвої компетентності особистості, що за- безпечується реалізацією взаємопов’язаних змістових ліній: мовленнєвої, мовної, соціальнокультурної, діяльнісної та творчої. Тому освітня галузь «Мови і літератури» у Типовому навчальному плані для загальноосвіт- ніх навчальних закладів ІІ ступеня, які працюють за науково-педагогіч- ним проектом «Інтелект України», реалізується через навчальні предмети «Українська мова», «Іноземні мови», «Російська мова», «Українська літе- ратура» і «Світова література». Метою освітньої галузі «Суспільствознавство» є формування в учнів ключових компетентностей, зокрема соціальної, громадянської та ком- петентності «умій учитися». Тому освітня галузь «Суспільствознавство» у Типовому навчальному плані для загальноосвітніх навчальних закла- дів ІІ ступеня, які працюють за науково-педагогічним проектом «Інте- лект України», реалізується через навчальні предмети «Історія України» (5–9 класи), «Всесвітня історія» (6–9 класи), «Основи правознавства» (9 клас), «Навчаємося разом» (5–6 класи), «Основи самоменеджменту» (7–8 класи). Відповідно до Державного стандарту базової та повної серед- ньої освіти та згідно з дидактичними основами конструювання змісту осві- ти до змістових ліній навчального предмета «Навчаємося разом» віднесено становлення учня як суб’єкта навчально-пізнавальної діяльності (само- стійної та колективної), а також формування знань і умінь, раціональних прийомів роботи з книгою та іншими джерелами навчальної інформації. Основною метою навчального предмету «Основи самоменеджменту» є ста- новлення учня як суб’єкта життєдіяльності. Метою освітньої галузі «Математика» є формування в учнів предмет- ної математичної та ключових компетентностей, розвиток математичних здібностей, інтелектуальної креативності, необхідних для самореалізації академічно здібних і обдарованих учнів. Тому освітня галузь «Матема- тика» у Типовому навчальному плані для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, які працюють за науково-педагогічним проектом «Ін- телект України», реалізується через навчальні предмети «Математика» (5–6 класи), «Алгебра» та «Геометрія» (7–9 класи), «Еврика» (5–9 класи). Основною метою навчального предмета «Еврика» є формування матема- тичних здібностей та інтелектуальної креативності учнів основної школи, що забезпечується завдяки розробці змісту й організації навчально-вихов- ного процесу на уроках з навчального предмета «Еврика» на засадах ев- ристичного навчання, особистісно орієнтованого та діяльнісного підходів. Метою освітньої галузі «Природознавство» є формування в академіч- но здібних і обдарованих учнів природознавчої компетентності та інте- лектуальної креативності шляхом засвоєння системи інтегрованих знань про природу, способів навчально-пізнавальної діяльності та розвитку 24 ціннісних орієнтацій екологічного спрямування, що конкретизуються й поглиблюються при вивченні географії, біології, фізики й хімії. Тому освітня галузь «Природознавство» у Типовому навчальному плані для за- гальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, які працюють за науково- педагогічним проектом «Інтелект України», реалізується через навчаль- ні предмети «Природознавство» (5–6 класи), «Біологія» та «Географія» (6–9 класи), «Фізика» та «Хімія» (7–9 класи). Метою освітньої галузі «Здоров’я і фізична культура» є формуван- ня в учнів здоров’язбережувальної компетентності шляхом набуття ними знань, умінь і навичок щодо збереження та зміцнення здоров’я, дбайливо- го ставлення до нього, розвитку особистої фізичної культури. Освітня га- лузь «Здоров’я і фізична культура» реалізується навчальними предметами «Основи здоров’я» та «Фізична культура». Здоров’язбережувальна компе- тентність як ключова формується на міжпредметному рівні. Тому формуван- ня навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється як на уроках з навчального предмета «Основи здоров’я», так і інтегрується в змісті всіх предметів інваріантної та варіативної складових. Метою освітньої галузі «Технології» є формування в учнів технологіч- ної, інформаційно-комунікаційної та ключових компетентностей, здатнос- ті до технічної творчості для реалізації їх творчого потенціалу й соціалі- зації в суспільстві. Технології є однією з ланок неперервної технологічної освіти, що логічно продовжує початкову освіту, створює базу для успіш- ного опанування учнями технологій у старшій школі та здобуття профе- сійної освіти. Тому освітня галузь «Технології» у Типовому навчальному плані для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, які працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України», реалізується через навчальні предмети «Трудове навчання. Технічна творчість» (5–9 класи), «Інформатика» (5–9 класи), «Креслення» (8 клас), «Комп’ютерна графі- ка» (8–9 класи). Метою освітньої галузі «Мистецтво» є формування в учнів комплексу ключових, міжпредметних і предметних компетентностей у процесі опану- вання художніх цінностей та способів художньої діяльності шляхом здо- буття власного естетичного досвіду. Зміст освітньої галузі «Мистецтво» реалізується через інтегрований курс «Мистецтво». Гуманістичні цінності освіти зумовлюють зміну авторитарно-дисци- плінарної моделі навчання на особистісно орієнтовану. Сутнісними озна- ками цих змін є навчання й виховання особистості на засадах індивідуа- лізації, створення умов для саморозвитку та самонавчання, осмисленого визначення своїх можливостей і життєвих цілей. Основні шляхи реалізації Проекту Проектний клас створюється в загальноосвітньому навчальному за- кладі незалежно від його типу і форми власності з метою навчання та ви- ховання академічно здібних і обдарованих учнів 1–11 класів. Мікрорайон 25 для проектних класів не встановлюється. Учні зараховуються до проек- тного класу незалежно від місця проживання. Навчально-виховний процес у проектному класі здійснюється відпо- відно до робочих навчальних планів, складених на основі Типових на- вчальних планів, затверджених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. Робочі навчальні плани проектних класів державного й комунального загальноосвітнього навчального закладу затверджуються в встановленому порядку. Проектний клас працює за авторськими навчально-методичними комплектами (навчальна програма, методичні рекомендації для вчителя, підручники, посібники, зошити на друкованій основі, педагогічні про- грамні засоби тощо), що реалізують навчально-виховні завдання науково- педагогічного проекту «Інтелект України» відповідно до вікових можли- востей академічно здібних і обдарованих дітей та учнівської молоді, мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України й видаються за позабюджетні кошти. Структура уроку визначається відповідно до цілей і завдань науко- во-педагогічного проекту «Інтелект України». Зокрема, після 25 хвилини уроку передбачається проведення додаткової спеціальної п’ятихвилинної перерви, спрямованої на профілактику в учнів проектних класів захворю- вань зору, постави та зняття психоемоційного напруження. Для посилення індивідуальної роботи з учнями проектний клас ді- литься на підгрупи при вивченні української мови, іноземної мови, росій- ської мови, математики та інформатики. Відповідно до п. 13 «Положення про групи подовженого дня» (По- станова КМУ № 1121 від 05.10.2009 р.) та враховуючи завдання науко- во-педагогічного проекту «Інтелект України», у проектних 1–7-х класах функціонують групи подовженого дня, що комплектуються за принципом «клас — група». Поглиблена підготовка учнів досягається в результаті вивчення спе- ціальних навчальних предметів, організації факультативів і курсів за ви- бором, а також відвідування занять у гуртках, творчих об’єднаннях тощо. У проектних класах може проводитись підготовка учнів за індивідуальни- ми навчальними планами, пошукова та навчально-дослідна робота. Система оцінювання знань учнів проектних класів, порядок прове- дення державної підсумкової атестації, переведення та випуску, звіль- нення від державної підсумкової атестації, нагородження за успіхи в навчанні визначаються Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 серп- ня 2000 року № 778, відповідними нормативними актами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. Навчання в проектних класах завершується складанням державної підсумкової атестації, за результатами якої видається документ про освіту зразка, затвердженого Кабінетом Міністрів України. 26 За учнями, які навчаються в проектному класі, зберігається право вільного переходу до відповідного класу загальноосвітнього навчального закладу. З метою підготовки педагогічних працівників до роботи за науко- во-педагогічним проектом «Інтелект України» проводяться відповідні те- матичні курси. Контингент учасників курсів, навчальна програма, місце і термін їх проведення визначаються науковим керівником Проекту та за- тверджуються Вченою радою Інституту інноваційних технологій і змісту освіти. Наказ щодо участі педагогічних працівників у роботі тематичних курсів видається міським (обласним) органом управління освіти на під- ставі листа Інституту інноваційних технологій і змісту освіти. Слухачам курсів за умов їх успішного закінчення видається сертифікат установле- ного зразка. Права й обов’язки учасників навчально-виховного процесу в проект- них класах визначаються законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», статутом загальноосвітнього навчального закладу та пра- вилами внутрішнього трудового розпорядку. Учням проектних класів за успіхи в навчанні рішенням ради загаль- ноосвітнього навчального закладу може бути призначена стипендія за ра- хунок власних коштів або цільових надходжень від різних установ, добро- дійних фондів, товариств, асоціацій тощо. За умови ліквідації проектного класу учням гарантується дотри- мання їх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства з питань освіти. З метою ефективної реалізації Проекту в основній школі розроблена «Програма розвитку науково-педагогічного проекту «Інтелект України» на 2012–2017 роки», що додається. Заступник директора Б. М. Терещук Науковий керівник, доктор педагогічних наук, професор І. В. Гавриш 27 Додаток 2 до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.07.2012 р. № 797 ПРОГРАМА розвитку науково-педагогічного проекту «Інтелект України» на 2012–2017 роки № п/п Зміст роботи Терміни Відпові- дальні Очікувані результати І. Нормативно-правове забезпечення 1 Підготовка та складання договорів про співпрацю з учасниками проекту Червень 2012 р. Науковий керівник Укладання дого- ворів 2 Розробка та затвердження в установленому порядку нормативно-правової бази реалізації проекту в за- гальноосвітніх навчальних закладах основної школи, у тому числі: Концепції реалізації науково-педагогічного про- екту «Інтелект України» в основній школі»; Програми розвитку науково-педагогічного про- екту «Інтелект України» в основній школі на 2012–2017 роки; Умов про конкурсне при- ймання учнів до класів, що працюють за науково- педагогічним проектом «Інтелект України»; Типових навчальних пла- нів ЗНЗ І–ІІ ступенів, що працюють за науково-пе- дагогічним проектом «Ін- телект України» Червень 2012 р. Науковий керівник, члени науково- методичної ради Нормативно- правове забезпе- чення реалізації проекту 28 № п/п Зміст роботи Терміни Відпові- дальні Очікувані результати 3 Розробка програми дослід- но-експериментальної роботи, що буде здійсню- ватися на базі експери- ментального навчального закладу всеукраїнського рівня — Харківської гім- назії № 169 — за темою «Створення безперервної системи супроводження навчання й виховання академічно здібних та об- дарованих учнів основної школи загальноосвітніх навчальних закладів» Червень – вересень 2012 р. Науковий керівник, члени науково- методичної ради Наказ Міністер- ства освіти і на- уки, молоді та спорту України 4 Підготовка пакета до- кументів щодо надання навчально-методичним комплектам для 5–9 кла- сів відповідного грифа МОНмолодьспорту України Упродовж терміну реалізації проекту Науковий керівник, члени науково- методичної ради Доповнення нор- мативно-правової бази галузі освіти ІІ. Організаційне, управлінське та кадрове забезпечення 5 Створення за ініціативою загальноосвітніх навчаль- них закладів та рішення- ми відповідних міських (районних), обласних управлінь освіти і науки, молоді та спорту Авто- номної Республіки Крим у регіонах мережі базових загальноосвітніх навчаль- них закладів, які працю- ють за науково-педагогіч- ним проектом «Інтелект України» Упродовж терміну реалізації проекту Науковий керівник Створення мережі базових загально- освітніх навчаль- них закладів 2

У межах проекту учні початкової школи навчаються за спеціально розробленими навчальним планом і навчальними програмами, які дозволяють:
 • Розвинути математичні здібності дітей, створити передумови для успішного засвоєння шкільного курсу математики, успішної участі в олімпіадах з математики.
 • Сформувати навички раціонального читання, створивши передумови для успішного засвоєння предметів гуманітарного циклу.
 • Вільно спілкуватися іноземними мовами.
 • Сформувати первинні уявлення про фізичні, хімічні, біологічні об’єкти, створивши передумови для якнайкращого засвоєння хімії, біології, фізики, успішної участі в олімпіадах з цих навчальних предметів (навчальні предмети «Я і Україна», «Еврика»).
 • Сформувати компетентність «Умій вчитися», розвинути пізнавальні процеси дітей, створивши передумови для успішного навчання дитини (предмет «Навчаймося разом»)

/Files/images/0baf8e29f1287aee41fb4aabd486e376.jpg

ПОПУЛЯРНІ ПИТАННЯ:

ПОШИРЕННЯ ПРОГРАМИ НА СЕРЕДНЮ Й СТАРШУ ШКОЛУ Є ОБОВ'ЯЗКОВОЮ УМОВОЮ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ "ІНТЕЛЕКТ УКРАЇНИ". У КОЖНІЙ ШКОЛІ, ЯКА Є УЧАСНИКОМ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЕКТУ, ШКОЛЯРІ ЗМОЖУТЬ ПРОДОВЖИТИ НАВЧАННЯ ЗА ПРОГРАМОЮ "ІНТЕЛЕКТУ УКРАЇНИ" ДО ВИПУСКНОГО КЛАСУ. У ВИПАДКУ Ж ПЕРЕХОДУ ДИТИНИ З ПРОЕКТНОГО КЛАСУ ДО ІНШОГО, В Т.Ч. ЧЕРЕЗ СІМЕЙНІ ОБСТАВИНИ, ПЕРЕЇЗД ТОЩО, ДИТИНА ЛЕГКО ЗМОЖЕ УВІЙТИ В НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС І НАВІТЬ З ПЕВНОЮ ІМОВІРНІСТЮ МАТИМЕ ПЕРЕВАГИ, ВИКОРИСТОВУЮЧИ НАБУТІ НАВИЧКИ ТА ВМІННЯ.
В РАЗІ ВІДСУТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ НА ДЕКІЛЬКА ДНІВ, ЙОГО ЗМОЖЕ ЗАМІНИТИ БУДЬ-ЯКИЙ ІНШИЙ ВЧИТЕЛЬ, А У ВИПАДКУ, КОЛИ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ ВІДСУТНІСТЬ НА ДОВШИЙ ПЕРІОД, ТОЙ ВЧИТЕЛЬ, ЯКИЙ ЙОГО ЗАМІНЯЄ, ПРОХОДИТЬ СПЕЦІАЛЬНУ ПІДГОТОВКУ З ВИКЛАДАННЯ ПРЕДМЕТІВ ПО ПРОГРАМІ "ІНТЕЛЕКТ УКРАЇНИ".
ПРИ НАВЧАННІ ЗА БУДЬ-ЯКОЮ ПРОГРАМОЮ, ПРОПУСК ДИТИНОЮ ЗАНЯТЬ ПОНАД МІСЯЦЬ Є СЕРЙОЗНОЮ ПРОБЛЕМОЮ, ДЛЯ ПОДОЛАННЯ ЯКОЇ НЕОБХІДНА ДОПОМОГА ЯК ВЧИТЕЛЯ ТАК І БАТЬКІВ. ЗА МОЖЛИВОСТІ ЗАНЯТЬ ВДОМА, УЧЕНЬ ЗАБЕЗПЕЧУЄТЬСЯ НЕОБХІДНИМИ НАВЧАЛЬНИМИ МАТЕРІАЛАМИ, В ТОМУ ЧИСЛІ, ЗАСОБАМИ НАОЧНОСТІ, ДИСКАМИ. БАТЬКИ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ З ДИТИНОЮ ВДОМА, ОТРИМУЮТЬ КОНСУЛЬТАЦІЮ ВЧИТЕЛЯ. ПІСЛЯ ОДУЖАННЯ УЧНЯ, ВЧИТЕЛЬ ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ ПРИДІЛИТИ ОСОБЛИВУ УВАГУ ДИТИНІ З ТИМ, ЩОБ ВОНА НАЗДОГНАЛА СВОЇХ ОДНОКЛАСНИКІВ.
ВАРТІСТЬ УСІХ НАВЧАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ОДНІЄЇ ДИТИНИ СТАНОВИТЬ 120-130 ГРН. НА МІСЯЦЬ, ЗАЛЕЖНО ВІД РЕГІОНУ. ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ НЕ ПІДВИЩУВАЛАСЯ КІЛЬКА РОКІВ І ПІДВИЩЕННЯ НЕ ПЛАНУЄТЬСЯ. ПЕРЕПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ І САМЕ ВИКЛАДАННЯ - НЕ ОПЛАЧУЄТЬСЯ.
ТЕЛЕВІЗОР, ЯК І В ПЕРЕВАЖНІЙ БІЛЬШОСТІ КЛАСІВ ВСІХ ШКІЛ, КУПУЮТЬ БАТЬКИ. ЄДИНА ВІДМІННІСТЬ В ТОМУ, ЩО ТЕЛЕВІЗОР В ПРОЕКТНОМУ КЛАСІ ОФІЦІЙНО Є ІНСТРУМЕНТОМ НАВЧАННЯ І ТОМУ РОЗМІРИ ДІАГОНАЛІ, МІСЦЕ РОЗТАШУВАННЯ, ЧАСТОТА І ЧАС ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ НА УРОКАХ СУВОРО РЕГЛАМЕНТОВАНІ З УРАХУВАННЯМ САНІТАРНИХ НОРМ ТА РЕКОМЕНДАЦІЙ НАУКОВЦІВ - МЕДИКІВ, ЩО ПРАЦЮЮТЬ В ПРОЕКТІ.
У ПЕРШОМУ КЛАСІ РОБОТА З КОМП'ЮТЕРОМ НЕ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ. З ДРУГОГО КЛАСУ ВЖЕ ПЛАНУЄТЬСЯ ВВЕДЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ "СХОДИНКА ДО ІНФОРМАТИКИ". ДІТИ ЗАЙМАТИМУТЬСЯ В ПІДГРУПАХ, ВИВЧАТИМУТЬ ПРИНЦИПИ РОБОТИ З ІНФОРМАЦІЄЮ, ПОВІДОМЛЕННЯМИ, ДАНИМИ, НАВЧАТЬСЯ ЕЛЕМЕНТАРНИХ ОПЕРАЦІЙ З ТЕКСТАМИ Й ГРАФІЧНИМИ ОБ'ЄКТАМИ, РОБОТИ В ІНТЕРНЕТ І З ЕЛЕКТРОННОЮ ПОШТОЮ, СТВОРЕННЮ НЕВЕЛИКИХ ПРЕЗЕНТАЦІЙ ТА ІНШЕ. ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ ОДИН УРОК НА ТИЖДЕНЬ З БЕЗПОСЕРЕДНЬОЮ РОБОТОЮ НА ПК НЕ БІЛЬШЕ 15 ХВИЛИН ЗА УРОК.
 
 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства освіти і науки України

від 04.10.2010 р., № 925

 

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО

ПРОЕКТУ «ІНТЕЛЕКТ УКРАЇНИ» НА ПЕРІОД ДО 2015 р.

 

Науково-педагогічний проект «Інтелект України» спрямовується на реалізацію «Державної цільової програми роботи з обдарованою молоддю на 2007–2010 роки» і передбачає створення системи виховання інтелектуальної еліти нації, без якої розв’язання складних завдань розбудови могутньої, конкурентоспроможної на світовій арені держави є неможливим.

Програма розвитку науково-педагогічного проекту «Інтелект України» визначає заходи його реалізації в дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладах України на період від 2010 до 2015 року. Вона спрямовується на виконання основних завдань, які мають бути розв’язані в процесі реалізації Проекту, а саме на:

 • створення й експериментальну перевірку системи пошуку та відбору академічно обдарованих дітей і молоді;

 • створення й експериментальну перевірку моделі навчання та виховання академічно обдарованих дітей і молоді;

 • створення й експериментальну перевірку моделі підготовки педагогічних кадрів до навчання та виховання академічно обдарованих дітей і молоді.

Реалізація цих завдань здійснюється за допомогою системи заходів, що має такі структурні компоненти: навчально-методичне забезпечення, наукове керівництво, моніторингове, організаційне та кадрове забезпечення, видавнича діяльність.

 

 

 

 

ОСНОВНІ ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

І. Навчально-методичне забезпечення

1. Упроваджувати в практику роботи експериментальних навчальних закладів концепцію Всеукраїнського науково-педагогічного проекту «Інтелект України».

Науковий керівник проекту,

постійно

2. Розробити навчально-методичні комплекти з навчального курсу «Математика» для навчання академічно обдарованих учнів початкової школи та порушити клопотання перед Міністерством освіти і науки про надання їм грифу «Рекомендовано як експериментальний навчально-методичний комплекс для учасників Всеукраїнського науково-педагогічного проекту ”Інтелект України“».

Науковий керівник проекту, авторський колектив,

2010–2014 рр.

3. Здійснити експериментальну перевірку й апробацію навчально-методичних комплексів із навчального курсу «Математика» для навчання академічно обдарованих учнів початкової школи.

Науковий керівник проекту, авторський колектив,

2010–2015 рр.

4. Розробити навчально-методичні комплекти з навчального курсу «Українська мова» для навчання академічно обдарованих учнів початкової школи та порушити клопотання перед Міністерством освіти і науки про надання їм грифу «Рекомендовано як експериментальний навчально-методичний комплекс для учасників Всеукраїнського науково-педагогічного проекту ”Інтелект України“».

Науковий керівник проекту, авторський колектив,

2010–2014 рр.

5. Здійснити експериментальну перевірку й апробацію навчально-методичних комплектів із навчального курсу «Українська мова» для навчання академічно обдарованих учнів початкової школи.

Науковий керівник проекту, авторський колектив,

2010–2015 рр.

6. Розробити навчально-методичні комплекти з навчального курсу «Я і Україна» для навчання академічно обдарованих учнів початкової школи та порушити клопотання перед Міністерством освіти і науки про надання їм грифу «Рекомендовано як експериментальний навчально-методичний комплекс для учасників Всеукраїнського науково-педагогічного проекту ”Інтелект України“».

Науковий керівник проекту, авторський колектив,

2010–2014 рр.

7. Здійснити експериментальну перевірку й апробацію навчально-методичних комплектів із навчального курсу «Я і Україна» для навчання академічно обдарованих учнів початкової школи.

Науковий керівник проекту, авторський колектив,

2010–2015 рр.

8. Розробити навчально-методичні комплекти з навчального курсу «Навчаємося разом» для навчання академічно обдарованих учнів початкової школи та порушити клопотання перед Міністерством освіти і науки про надання їм грифу «Рекомендовано як експериментальний навчально-методичний комплекс для учасників Всеукраїнського науково-педагогічного проекту ”Інтелект України“».

Науковий керівник проекту, авторський колектив,

2010–2014 рр.

9. Здійснити експериментальну перевірку й апробацію навчально-методичних комплектів із навчального курсу «Навчаємося разом» для навчання академічно обдарованих учнів початкової школи.

Науковий керівник проекту, авторський колектив,

2010–2015 рр.

10. Розробити навчально-методичні комплекти з навчального курсу «Еврика» для навчання академічно обдарованих учнів початкової школи та порушити клопотання перед Міністерством освіти і науки про надання їм грифу «Рекомендовано як експериментальний навчально-методичний комплекс для учасників Всеукраїнського науково-педагогічного проекту ”Інтелект України“».

Науковий керівник Проекту, авторський колектив,

2010-2014 рр.

11. Здійснити експериментальну перевірку й апробацію навчально-методичного комплекту з навчального курсу «Еврика» для навчання академічно обдарованих учнів початкової школи.

Науковий керівник проекту, авторський колектив,

2010–2015 рр.

12. Розробити навчально-методичні комплекти з навчального курсу «Англійська мова» для навчання академічно обдарованих учнів початкової школи та порушити клопотання перед Міністерством освіти і науки про надання їм грифу «Рекомендовано як експериментальний навчально-методичний комплекс для учасників Всеукраїнського науково-педагогічного проекту ”Інтелект України“».

Науковий керівник проекту, авторський колектив,

2011–2015 рр.

13. Здійснити експериментальну перевірку й апробацію навчально-методичних комплектів з навчального курсу «Англійська мова» для навчання академічно обдарованих учнів початкової школи.

Науковий керівник проекту, авторський колектив,

2010–2015 рр.

14. Розробити й затвердити експериментальний навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, що будуть працювати за науково-педагогічним проектом «Інтелект України».

Науковий керівник проекту,

2011–2012 рр.

15. Розробити навчально-методичні комплекти з навчальних курсів гуманітарного і природничо-математичного циклів для 5-го класу та порушити клопотання перед Міністерством освіти і науки про надання їм грифу «Рекомендовано як експериментальний навчально-методичний комплекс для учасників Всеукраїнського науково-педагогічного проекту ”Інтелект України“».

Науковий керівник проекту, авторський колектив,

2012–2015 рр.

ІІ. Наукове керівництво

1. Забезпечити наукове керівництво дослідно-експериментальною роботою за темою «Створення технології формування евристичного мислення в академічно обдарованих учнів початкової школи на уроках природничо-математичного циклу».

Науковий керівник проекту,

постійно

2. Забезпечити наукове керівництво дослідно-експериментальною роботою за темою «Реалізація компетентнісного підходу до природничої освіти академічно обдарованих учнів початкової школи».

Науковий керівник проекту,

постійно

3. Забезпечити наукове керівництво дослідно-експериментальною роботою за темою «Реалізація міжпредметного підходу до формування ключової компетентності «Умій учитися» в академічно обдарованих учнів початкової школи».

Науковий керівник проекту,

постійно

4. Забезпечити наукове керівництво дослідно-експериментальною роботою за темою «Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні академічно обдарованих дітей молодшого шкільного віку».

Науковий керівник проекту,

постійно

5. Забезпечити наукове керівництво дослідно-експериментальною роботою за темою «Визначення та реалізація педагогічних умов формування культури писемного мовлення в академічно обдарованих учнів початкової школи».

Науковий керівник проекту,

постійно

6. Забезпечити наукове керівництво дослідно-експериментальною роботою за темою «Шляхи формування й удосконалення техніки читання в академічно обдарованих учнів початкової школи».

Науковий керівник проекту,

постійно

7. Забезпечити наукове керівництво дослідно-експериментальною роботою за темою «Створення системи пошуку та відбору розумово обдарованих дітей дошкільного і молодшого шкільного віку».

Науковий керівник проекту,

постійно

8. Забезпечити наукове керівництво дослідно-експериментальною роботою за темою «Шляхи реалізації наступності у навчанні, вихованні та розвитку академічно обдарованих учнів загальноосвітніх навчальних закладів І і ІІ ступенів».

 

ІІІ. Моніторингове забезпечення

1. Розробити модель комплексного моніторингу всіх напрямів Всеукраїнського науково-педагогічного проекту «Інтелект України».

Науковий керівник проекту,

психологічні служби експериментальних навчальних закладів,

до 01.01. 2011 р.

2. Упровадити модель комплексного моніторингу всіх напрямів Всеукраїнського науково-педагогічного проекту «Інтелект України» в практику роботи експериментальних навчальних закладів.

Науковий керівник проекту,

до 01.03. 2010 р.

3. Проводити систематичну діагностику навантаження учнів за показниками стану здоров’я. Створювати умови для збереження та зміцнення здоров’я учасників експерименту.

Науковий керівник проекту,

медико-психіатрична служба проекту «Інтелект України»,

постійно

ІV. Організаційне та кадрове забезпечення

1. Створити мережу експериментальних і базових дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів для експериментальної перевірки й апробації моделі навчання та виховання академічно обдарованих дітей дошкільного й молодшого шкільного віку.

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК ПРОЕКТУ,

постійно

2. Організувати підготовку та перепідготовку педагогічних кадрів, які працюватимуть у межах науково-педагогічнго проекту «Інтелект України».

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК ПРОЕКТУ,

постійно

 

 

Додаток 3

до наказу МОН України

від_30._12. 2008_р_____ №_1218_______

 

 

 

 

 

 

Програма

дослідно-експериментальної роботи на базі

Харківського навчально-виховного комплексу № 169 Харківської міської ради

з проблеми «Створення системи супроводження навчання, виховання та розвитку академічно обдарованих дітей дошкільного та молодшого шкільного віку» (грудень-червень 2008-2009 рр.)

 

 

 

 

 

Зміст роботи

 

Термін

виконання

Очікувані

результати

Відповідальні

1

2

 

3

4

6

1.

Розробити і затвердити на засіданні Науково-методичної ради Програму дослідно-експериментальної роботи.

 

До грудня

2008 р.

1.Створення та підбір комплексу діагностичних методик, спрямованих на виявлення академічно обдарованих дітей дошкільного та молодшого шкільного віку;

 

2.Аналіз рівня розвитку академічних здібностей у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку – учасників експерименту.

Гавриш І.В., науковий керівник;

Щербаков О.Ф., директор школи.

2.

Провести навчально-методичний семінар з метою підготовки вчителів і психологів школи, які братимуть участь у дослідно-експериментальній роботі.

 

Грудень

2008 р.

Ознайомлення педагогічного колективу, психологів з теоретико-методологічними та практичними основами дослідно-експериментальної роботи. Формування у них готовності до участі в експерименті.

Гавриш І.В., науковий керівник;

Щербаков О.Ф., директор школи.

3.

Вивчити стан досліджуваної проблеми в педагогічній теорії.

До 01.01.

2009 р.

Визначення теоретико-методологічних основ розв’язання досліджуваної проблеми.

 

 

Гавриш І.В., науковий керівник.

 

4.

Вивчити, узагальнити прогресивний педагогічний досвід з проблеми виховання та розвитку академічно обдарованих дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

 

До 01.01.

2009 р.

Визначення перспективного досвіду, який може бути використаний в процесі створення системи меритократичної початкової освіти.

Гавриш І.В., науковий керівник.

 

5.

Дослідити фактори, які перешкоджають підвищенню ефективності в роботі з академічно обдарованими дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку.

 

До 01.01.

2009 р.

Ліквідація факторів які перешкоджають підвищенню ефективності роботи з академічно обдарованими дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку.

Гавриш І.В ., науковий керівник.

 

6.

Розробити та апробувати навчально-методичні комплекти з предметів: «Математика» (1 клас), «Навчання грамоти» (1 клас); «Умій вчитися» (1 клас) - для роботи на факультативних заняттях.

 

До 01.07.

09 р.

Створення навчально-методичних комплектів з навчальних предметів «Математика» (1 клас), «Навчання грамоти» (1 клас) та факультативу «Умій вчитися» (1 клас).

Гавриш І.В., науковий керівник;

Щербаков О.Ф., директор школи.

 

 

 

 

 

Науковий керівник,

доктор педагогічних наук,

професор кафедри педагогіки

і методики професійної освіти

Харківського національного

педагогічного університету

ім. Г.С. Сковороди. І.В. Гавриш

 

 

 

Директор школи О.Ф. Щербаков

 

Додаток 1

до наказу МОН України

від_30. 12.__2008 р. _№1218_____

 

 

Заявка

на проведення дослідно-експериментальної роботи з проблеми

«Створення системи супроводження навчання, виховання та розвитку академічно обдарованих дітей дошкільного та молодшого шкільного віку» на базі Харківського навчально-виховного комплексу № 169

(2008 - 2013 рр.)

 

 

Актуальність дослідження

Концепція меритократичної освіти ґрунтується на положенні про визначальну роль національної еліти у забезпеченні могутності та процвітанні держави. Основоположник концепції Т. Веблен вважав, що тільки інтелектуальна еліта спроможна ініціювати суттєві позитивні зрушення в суспільно-економічному та духовному розвитку суспільства. У зв’язку з цим прийшло розуміння необхідності цілеспрямованого «вирощування», зміцнення інтелектуального потенціалу нації. Як свідчить досвід розвинених країн, найефективнішим на цьому шляху є підхід, що передбачає раннє виявлення дітей з ознаками академічної та соціальної обдарованості, створення для них спеціальної системи освіти.

Сьогодні концепція меритократичної освіти набула визнання в усіх розвинених країнах: виховання інтелектуальної еліти нації вважається одним з найважливіших напрямів державної політики в галузі освіти. «Практично усі експерти, що здійснювали аналіз феномена економічного ривка країн Південно-Східної Азії та Японії, незмінно вказують на вміле, раціональне використання інтелектуальних ресурсів. Тут і зростання освітнього рівня усього населення, й ефективна організація системи освіти в усіх її ланках, і, нарешті, підвищена увага до тієї частини молодого покоління, яку називають обдарованою», – підкреслює М. Поленова, пояснюючи причини визнання меритократичної освітньої концепції країнами, що прагнуть до економічного та соціально-політичного піднесення [Педагогическая технология: Учебное пособие. Научный редактор М.Е. Поленова. – Белгород: Изд-во Белгородского государственного университета, 1998. – С. 189].

Розуміння необхідності створення елітарної системи освіти для обдарованих дітей і молоді прийшло сьогодні і в Україну. Так, у Національній доктрині розвитку освіти (2002 р.) підкреслюється: «Держава має забезпечувати створення умов для розвитку обдарованих дітей та молоді» [Національна доктрина розвитку освіти // Нормативно-правове забезпечення освіти. У 4 ч. – Харків: Основа, 2004. – Ч.1. – С. 3-24].

Теоретичним підґрунтям процесу становлення системи меритократичної освіти є праці українських і зарубіжних учених з питань психології та педагогіки здібностей (Т. Артем’єва, С. Барт, А. Біне, Д. Богоявленська, Д. Векслер, Ф. Вернон, Дж. Гілфорд, Е. Голубєва, В. Дружинін, В. Крутецький, Н. Лейтес, О. Леонтьєв, К. Платонов, С. Рубінштейн, Р. Стернберг, Ч. Спірмен, Б. Теплов, Л. Терстоун, Е. Торенс, Л. Хамфрейс, М. Холодна, В. Шадриков, В. Штерн, В. Юркевич та ін.), психології та педагогіки обдарованості (Г. Бурменська, Ю. Гільбух, Н. Лейтес, А. Матюшкин, Д. Перкінс, В. Слуцький, Б. Теплов, В. Чудновський, К. Юнг, В. Юркевич та ін.), організації ліцейної освіти в Україні та за кордоном (В. Алфімов, В. Докучаєва, Н. Завертана, В. Ісаєнко, М. Кириченко, Г. Розанцев, Т. Сердюкова, І. Соколець, Л. Твердохліб, В. Філатов, П. Хейфец, Н. Христюк, О. Швед та ін.).

На практичному рівні завдання організації роботи з інтелектуально обдарованими учнями ЗНЗ І-ІІІ ступенів реалізуються завдяки проведенню регіональних, всеукраїнських і міжнародних олімпіад, конкурсів, функціонуванню Малої академії наук. Проте високий рейтинг виступів обдарованих дітей України на європейському та світовому рівнях досягається «за рахунок декількох, максимум 10 навчальних закладів, які з року в рік постачають переможців міжнародних олімпіад» [Третяк Т. Інтерв’ю Кремінського Б. Г. // Обдарована дитина. – 2006. – № 4. – С. 6].

У сучасних умовах такий підхід до організації роботи з обдарованими дітьми та учнівською молоддю не відповідає вимогам часу. Необхідним виявляється пошук шляхів вирішення даного питання на засадах системності та безперервності.

Таким чином, актуальність дослідження обумовлена необхідністю усунення суперечності між потребою суспільства у вихованні інтелектуальної еліти нації, без якої розв’язати складні завдання розбудови могутньої, конкурентоспроможної на світовій арені держави буде важко, та відсутністю в Україні спеціальної системи освіти для обдарованих дошкільників і учнів ЗНЗ І-ІІІ ступенів.

З урахуванням результатів сучасних теоретико-експериментальних педагогічних і психологічних досліджень зазначена суперечність може бути конкретизована як комплекс взаємопов’язаних протиріч між:

 • необхідністю створення елітарної освітньої системи для навчання, виховання та розвитку інтелектуально обдарованих дошкільників і учнів початкової школи та нерозробленістю теоретико-методологічних і технологічних засад меритократичної дошкільної та початкової освіти;

 • необхідністю науково обґрунтованого виявлення академічно обдарованих дошкільників і дітей молодшого шкільного віку та відсутністю відповідного психолого-педагогічного інструментарію для його здійснення;

 • вирішальною роллю педагога в системі меритократичної освіти та відсутністю високопрофесійних фахівців, спеціально підготовлених до роботи з інтелектуально обдарованими дошкільниками й учнями початкових класів.

Необхідність подолання зазначених суперечностей обумовила вибір теми дослідно-експериментальної роботи – «Створення системи супроводження навчання, виховання та розвитку академічно обдарованих дітей дошкільного та молодшого шкільного віку».

 

Обєкт дослідження – навчання, виховання та розвиток обдарованих дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Предмет дослідження – науково-методичне, організаційне та моніторингове забезпечення освіти обдарованих дітей дошкільного і молодшого шкільного віку.

Мета дослідження – створення, теоретико-методологічне обґрунтування й експериментальна перевірка та апробація науково-методичного, організаційного, моніторингового забезпечення освіти обдарованих дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Концепція дослідження

1. Організація роботи з обдарованими дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку має здійснюватися на засадах концепції меритократичної освіти.

2. Основними складовими «формули успіху» у вихованні національної інтелектуальної еліти є: пріоритет розуму й здібностей над походженням, майновим і соціальним станом; науково обґрунтований відбір академічно обдарованих дошкільників і учнів початкових класів, створення розвивального середовища для їх навчання й виховання; наявність високопрофесійних вчителів, вихователів.

3. Методологічними засадами створення меритократичної системи освіти мають бути основні положення системного, синергетичного, діяльнісного, компетентнісного й особистісно зорієнтованого підходів.

4. Розробку теоретичних засад системи меритократичної освіти доцільно здійснювати в контексті онтологічного підходу до феномена обдарованості, оскільки він надає можливість науково обґрунтувати критерії, умови та шляхи розвитку обдарованості.

5. Досвід функціонування системи меритократичної освіти в розвинених країнах свідчить, що до умов ефективності останньої належать:

 • створення системи пошуку академічно обдарованих дітей, починаючи з дошкільного віку;

 • створення регіональної мережі спеціальних дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів для навчання, виховання обдарованих дошкільників та учнів початкової школи;

 • підготовка й перепідготовка педагогічних кадрів для роботи з ними;

 • створення спеціальних структур з питань роботи з обдарованими дітьми та учнівською молоддю, заснованих як на державних, так і громадських засадах;

 • спеціальне фінансування.

6. Під час розбудови меритократичної системи освіти маємо враховувати досвід українських освітян з організації роботи з обдарованими учнями в урочний та позаурочний час.

Загальна гіпотеза дослідження полягає в тому, що навчання й виховання академічно обдарованих дітей дошкільного і молодшого шкільного віку має здійснюватися згідно з основними положеннями концепції меритократичної освіти Т. Веблена.

Загальна гіпотеза конкретизована в часткових гіпотезах:

1. У процесі пошуку й відбору академічно обдарованих дітей дошкільного і молодшого шкільного віку необхідним є проведення лонгітюдних досліджень, спрямованих на визначення вихідного рівня та динаміки розвитку їхніх академічних та інтелектуальних здібностей.

2. Навчання академічно обдарованих дітей дошкільного і молодшого шкільного віку має здійснюватися відповідно до таких вимог: відбуватись у зоні найближчого розвитку; під час навчання мають створюватися ситуації успіху та вільного вибору, а також умови для співпраці й співтворчості вихованців, їх спілкування з обдарованими в науковій галузі дорослими; до процесу викладання повинні бути залучені внутрішньо мотивовані наставники.

3. При вирішенні питання кадрового забезпечення роботи з обдарованими дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку необхідними виявляються конкурсний відбір педагогів і спеціальна професійна підготовка до роботи в системі меритократичної освіти.

Відповідно до провідної ідеї дослідження, його об’єкта, предмета, мети і гіпотези були визначені такі завдання:

 

 • проаналізувати стан досліджуваної проблеми в педагогічній теорії та практиці;

 • здійснити теоретичне узагальнення основних підходів до її розв’язання на нормативно-законодавчому, теоретичному та емпіричному рівнях;

 • визначити теоретико-методологічні основи процесу створення системи меритократичної дошкільної та початкової освіти;

 • розробити і теоретично обґрунтувати модель системи меритократичної дошкільної та початкової освіти. Експериментально перевірити ефективність її функціонування;

 • створити, теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити систему відбору обдарованих дітей дошкільного та молодшого шкільного віку;

 • створити, теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити систему підготовки педагогічних кадрів для роботи з академічно обдарованими дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку.

 

Методологія дослідження являє собою поєднання чотирьох рівнів пізнання досліджуваного феномена: філософського, загальнонаукового, конкретнонаукового і технологічного.

До першого – філософського рівня методології дослідження віднесено фундаментальні принципи пізнання і законидіалектичного матеріалізму, у яких наголошується на визнанні матерії єдиною основою світу, розгляді свідомості як властивості високоорганізованої форми матерії, завдяки якій відбувається відображення в мозку людини об’єктивної реальності. Діалектичний матеріалізм став для нас основою теоретико-методологічного осмислення процесу навчання та виховання академічно обдарованих дітей дошкільного і молодшого шкільного віку, виявлення його закономірностей і принципів.

До другого – загальнонаукового рівня методології дослідження віднесено загальнотеоретичні підходи, що є концептуальними засадами комплексу наук про людину, а саме: системний, діяльнісний і синергетичний.

Системний підхід як спеціалізований методологічний напрям пізнання системних об’єктів є методологічною базою розробки програми теоретико-експериментального дослідження, визначення особливостей організації науково-дослідної роботи на окремих етапах, створення та теоретичного обґрунтування моделі меритократичної освіти дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Діяльнісний підхід як система взаємопов’язаних принципів – взаємозалежності свідомості та діяльності, розвитку, історизму, активності, інтеріоризації-екстеріоризації, системного аналізу психіки тощо – дозволяє теоретично обґрунтувати роль діяльності у формуванні психічних процесів і свідомості особистості, надає можливість розкрити механізми засвоєння людиною суспільно-історичного досвіду. Його положення розглядаються як теоретична основа розвитку академічної обдарованості дошкільників та учнів початкової школи.

Синергетичний підхід як комплекс взаємопов’язаних принципів функціонування систем відкритого типу, здатних до самоорганізації, є методологічною базою для розкриття стохастичної сутності педагогічних процесів і явищ, їх опису та оцінки за допомогою законів математичної статистики.

До третього рівня – рівня конкретної методології дослідження – віднесено інтернаукові знання всього комплексу наук про людину з питань навчання та виховання академічно та інтелектуально обдарованих дітей дошкільного і молодшого шкільного віку: загальної психології, педагогіки, психології та педагогіки обдарованості, психології та педагогіки творчості, соціології, суспільствознавства, фізіології вищої нервової діяльності, філософії тощо.

До четвертого рівня методології нашого дослідження віднесено технологічний, особистісно орієнтований і компетентнісний підходи. Вони розглядаються нами як методологічні засади розробки та обґрунтування окремих компонентів моделі системи меритократичної освіти дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Теоретичною основою дослідження є основні положення особистісно орієнтованого (І. Бех, Є. Бондаревська, С. Кульневич, К. Роджерс, С. Подмазін, О. Савченко, В. Сєриков, І. Якиманська та ін.) і компетентнісного (О. Локшина, О. Овчарук, О. Пометун, Д. Райшен та ін.) підходів. Побудова концепції дослідження спиралася на культурно-історичну теорію походження і формування психіки та свідомості (Л. Виготський та ін.), основні положення онтологічного підходу до феномена обдарованості (В. Дружинін, В. Шадриков та ін.), психології й педагогіки здібностей (Л. Венгер, Дж. Гілфорд, В. Дружинін, В. Крутецький, Н. Лейтес, К. Платонов, Б. Теплов та ін.).

Для розв’язання поставлених завдань буде використано комплекс методів дослідженнятеоретичні: методи аналізу, систематизації й узагальнення для порівняння та зіставлення різних поглядів на досліджувану проблему, обґрунтування системи меритократичної освіти дітей дошкільного та молодшого шкільного віку; метод моделювання для розробки моделі меритократичної дошкільної та початкової освіти; емпіричні: педагогічний експеримент для перевірки гіпотези дослідження, тестування, експертні оцінки, спостереження, бесіда, опитування для виявлення рівня академічної обдарованості дітей дошкільного та молодшого шкільного віку, які беруть участь в експерименті; методи математичної статистики длястатистичного групування експериментальних даних і перевірки статистичної гіпотези.

Етапи дослідження

 

Дослідження за темою «Створення системи супроводження навчання, виховання та розвитку академічно обдарованих дітей дошкільного та молодшого шкільного віку» буде здійснюватися в 2008-2013 роках поетапно.

 

Завдання організаційно-підготовчого етапу дослідно-експериментальної роботи (грудень 2008 – серпень 2009 рр.):

 • вирішення організаційних питань щодо проведення дослідно-експериментальної роботи, а саме: створення Науково-методичної ради та виконавської групи, які будуть здійснювати організацію, управління та науково-методичний супровід дослідно-експериментальної роботи: визначення учасників експерименту: контрольні та експериментальні класи;

 • створення нормативної бази для проведення дослідно-експериментальної роботи: розробка пакету документів, які забезпечать ефективне здійснення дослідно-експериментальної роботи.

 

На концептуально-діагностичному етапі дослідження (вересень 2009-серпень 2010 рр.) виконуватимуться завдання:

 • аналіз стану досліджуваної проблеми в педагогічній теорії та практиці; теоретичне узагальнення основних підходів до її розв’язання на нормативно-законодавчому, теоретико-методологічному та емпіричному рівнях;

 • аналіз та узагальнення перспективного педагогічного досвіду;

 • теоретико-методологічне обґрунтування, розробка та апробація комплексу діагностичних процедур, спрямованих на виявлення обдарованих дітей дошкільного і молодшого шкільного віку;

 • розробка навчально-методичного комплекту (НМК) «Пізнайка», спрямованого на формування в дітей дошкільного віку академічних здібностей та обдарувань;

 • розробка навчально-методичних комплектів з навчальних дисциплін «Навчання грамоти» і «Математика» та факультативу «Умій вчитися» для навчання обдарованих учнів першого класу; проведення пілотного дослідження; підготовка пакету документів щодо порушення клопотання перед МОН України щодо надання навчально-методичним комплектам грифу «Рекомендовано як експериментальний навчально-методичний комплект для учасників науково-педагогічного проекту «Інтелект України».

 

На формувальному етапі дослідження (вересень 2010-серпень 2013 роки):

 • з метою отримання статистично вірогідних результатів дослідно-експериментальної роботи розширити експериментальну базу дослідження шляхом залучення до участі в експерименті дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів із різних регіонів України;

 • обґрунтування та розробка системи роботи з академічно обдарованими дітьми дошкільного і молодшого шкільного віку, а також проведення її експериментальної перевірки;

 • розробка системи підготовки педагогічних кадрів до роботи з обдарованими дітьми дошкільного і молодшого шкільного віку, а також проведення її експериментальної перевірки;

 • розробка системи моніторингу якості меритократичної початкової освіти, а також проведення її експериментальної перевірки;

 • розробка навчально-методичних комплектів з навчальних предметів «Читання», «Українська мова», «Природознавство» і «Математика» та факультативу «Умій вчитися» для навчання обдарованих учнів другого-четвертого класу; підготовка пакету документів щодо порушення клопотання перед МОН України щодо надання навчально-методичним комплектам грифу «Рекомендовано як експериментальний навчально-методичний комплект для учасників науково-педагогічного проекту «Інтелект України»;

 •  

Узагальнювальний етап дослідження (вересень-грудень 2013 р.):

 • перевірка статистичної гіпотези дослідження;

 • узагальнення результатів теоретико-експериментального дослідження.

 • підготовка загального звіту про хід і результати дослідно-експериментальної роботи;

 • проведення серії семінарів, конференцій і круглих столів, спрямованих на розповсюдження досвіду роботи щодо навчання і виховання обдарованих дітей дошкільного та молодшого шкільного віку;

 • підготовка видання навчальних та методичних посібників, методичних рекомендацій з питань організації навчально-виховної роботи з обдарованими дітьми дошкільного і молодшого шкільного віку;

 • прийняття рішення про доцільність подальшої апробації створеної системи меритократичної початкової освіти або про припинення експерименту.

 

Науковий керівник експерименту: Гавриш І. В., доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки і методики професійної освіти Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

Наукові консультанти: Бех І.Д., директор Інституту проблем виховання АПН України, доктор психологічних наук, дійсний член АПН України; Кириленко С.В., начальник відділу моніторингу освітньої діяльності та педагогічних інновацій Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, кандидат педагогічних наук.

 

Очікувані результати

 

1. У науковій галузі: розробка, теоретико-методологічне обґрунтування та апробація:

 • комплексу діагностичних процедур, спрямованих на виявлення обдарованих дітей дошкільного і молодшого шкільного віку;

 • системи роботи з обдарованими дітьми дошкільного і молодшого шкільного віку;

 • системи підготовки педагогічних кадрів до роботи з обдарованими дітьми дошкільного і молодшого шкільного віку;

 • системи моніторингу якості меритократичної початкової освіти.

 

2. У методичній галузі: забезпечення навчально-методичного забезпечення для навчання і виховання обдарованих дітей дошкільного і молодшого шкільного віку; розробка та експериментальна перевірка авторських навчальних програм, призначених для роботи з обдарованими дітьми дошкільного і молодшого шкільного віку; видання навчальних і методичних посібників, методичних рекомендацій з питань організації навчально-виховної роботи з обдарованими дітьми дошкільного і молодшого шкільного віку.

 

3. У соціальній галузі: забезпечення соціального замовлення на виховання інтелектуальної еліти регіону. Створення умов для розвитку академічно обдарованих дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

 

 

 

 

Характер і межі змін в існуючій практиці освіти

 

1. Характер змін.

Зміни, що відбудуться завдяки дослідно-експериментальній роботі, будуть мати модульний характер: передбачається створення в Харківському регіоні системи меритократичної освіти для обдарованих дітей дошкільного і молодшого шкільного віку.

2. Межі змін:

на регіональному рівні: впровадження в освітній простір Харківського регіону системи пошуку, навчання й виховання академічно обдарованих дітей дошкільного і молодшого шкільного віку;

на всеукраїнському рівні:

а) можливість використання результатів дослідно-експериментальної роботи в процесі розбудови регіональних систем меритократичної освіти в Україні;

б) можливість використання в практиці роботи з обдарованими дітьми дошкільного і молодшого шкільного віку відповідних наукових і навчально-методичних матеріалів, створених під час проведення експерименту.

 

Структура та функції органу управління експериментом

 

Управління експериментом буде здійснюватись Науково-методичною радою з організації та проведення дослідно-експериментальної роботи з досліджуваної проблеми.

Функції Науково-методичної ради:

 1. Планування, організація та моніторинг дослідно-експериментальної роботи.

 2. Організація науково-методичного супроводу експерименту.

 3. Контроль за ходом здійснення дослідно-експериментальної роботи.

 4. Контроль за впровадженням в педагогічну практику результатів експерименту.

 

Попередні розрахунки кадрового, науково-методичного, матеріально-технічного та економічного забезпечення експерименту

 

Кадровий потенціал і матеріально-технічна база Харківського навчально-виховного комплексу №169 Харківської міської ради, а також навчально-методичне забезпечення навчально-виховного процесу є достатніми для розв’язання всіх завдань дослідно-експериментальної роботи.

Науково-методичне та організаційне забезпечення буде здійснюватись Науково-методичною радою з організації та проведення дослідно-експериментальної роботи з досліджуваної проблеми.

Кадрове забезпечення буде здійснюватися педагогічним колективом Харківського навчально-виховного комплексу №169 Харківської міської ради Харківської області.

Матеріально-технічне забезпечення експерименту буде здійснюватися за рахунок позабюджетного фінансування.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Науковий керівник,

доктор педагогічних наук,

професор кафедри педагогіки

і методики професійної освіти

Харківського національного

педагогічного університету

ім. Г.С. Сковороди. І.В. Гавриш

 

 

 

Культурологічні засади впровадження проекту «Інтелект України» у навчальних закладах міста Дніпропетровська

Гонтаровська Наталія Борисівна,

заступник директора Дніпропетровського методичного центру, кандидат педагогічних наук;

Лукіна Наталія Василівна,

директор середньої загальноосвітньої школи №143 м. Дніпропетровська, учитель вищої категорії. вчитель-методист;

Курило Вікторія Анатоліївна,

заступник директора навчально-виховного комплексу №66 м. Дніпропетровська, учитель вищої категорії, вчитель-методист;

Магаляс Антоніна Володимирівна,

старший вчитель НВО №136 м. Дніпропетровська.

Впровадження проекту «Інтелект України» у навчальних закладах Київської області

Ліщук Ірина Олегівна,

директор Новосілківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Києво-Святошинської районної державної адміністрації;

Черницька Антоніна Станіславівна,

директор Бориспільського навчально-виховного

комплексу «Гімназія «Перспектива» – загальноосвітня школа І ступеня»;

Бєлова Ірина Германівна,

директор Ірпінської спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 з поглибленим вивченням економіки та права.

1345-1350 – відкритий мікрофон.

1350-1400– підбиття підсумків форуму.

 

 

 

Ніхто не зможе 

заперечити, що обдарованість — найважливіше, якщо не найголовніше,

багатство

будь-якої країни.

М. Полєнова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шановні колеги!

Учасники Всеукраїнського

науково-педагогічного проекту «Інтелект України»

запрошують вас до співпраці.

Тел. 093-408-30-90; (0572)-93-03-49;

е-mail: irinagavrysh@yandex.ru

Гавриш Ірина Володимирівна

 

Відділення змісту позашкільної освіти та виховної роботи

на сайт ІІТЗО

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

 

Інститут інноваційних технологій

і змісту освіти

 

Департамент освіти Харківської

міської ради

Харківський національний педагогічний

університет імені Г. С. Сковороди